Vedtægter

Vedtægter


VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN MENTALVOICE

 

§1.Navn og Formål

 

1.1 Organisationen er en forening

 

1.2 Organisationens navn er MentalVoice og den er stiftet d.13.08.2019.

 

1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

 

1.4 Formålet med MentalVoice er at skabe en non-profit organisation der ønsker at skabe grobund for trygge, sunde og udviklende rammer for mental sundhed i musikbranchen. Konkurrencemiljøet i branchen er hårdt og ikke alle lykkedes med at opnå det de stiler efter.

 

1.5 Organisationen kan operere lokalt, nationalt og internationalt og danne underorganisationer over hele

Verden med og uden selvstændige bestyrelser. Organisationen kan samarbejde med andre

Organisationer efter retningslinjer fastsat af MentalVoice’s bestyrelse. Organisationen kan lade dele af sit

arbejde udføre i selvstændige juridiske enheder, herunder erhvervsdrivende fonde.

 

1.6 Organisationen kan ikke indtage politiske eller religiøse standpunkter. Det samme gælder dens

medlemmer på foreningens vegne.

 

§2. Medlemmer

 

2.1 Som medlemmer i organisationen kan optages aktive kunstnere, managers osv. med interesse for MentalVoice og dens formål. Aktivt medlemskab giver mulighed for at deltage i en eller flere af organisationens MentalVoice sessions indenfor psykologi.

Medlemmets opførsel skal ske i overensstemmelse med MentalVoice’s retningslinjer, følges disse retningslinjer ikke, kan det medføre bortvisning.

Bortvisning vil betyde, at medlemmet automatisk slettes af MentalVoice’s medlemsliste. Bortvisning vil ikke

give ret til at få et eventuelt kontingent retur; hverken helt eller delvist.

 

2.2 Indmeldelse kan kun ske ved aflevering af underskrevet indmeldelsesblanket til bestyrelsen eller via

http://Mentalvoice.dk og en efterfølgende indbetaling af kontingent.

 

2.3 Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til organisationen, eventuelt via http://MentalVoice.dk,

senest 14 dage før næste kontingentopkrævning er forfalden til betaling. Ved udmeldelse gives ingen

godtgørelse for indbetalte kontingenter.

 

§3. Generalforsamlingen

 

3.1 Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling

indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel og afholdes hvert år inden udløbet af maj måned.

Indkaldelsen udsendes elektronisk til repræsentantskabets medlemmer og offentliggøres på MentalVoice.dk.

Forslag der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være modtaget senest 14 dage før

generalforsamlingen.

 

3.2 Enhver afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves til vedtægtsændringer, at mindst

6/10 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

 

3.3 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kontingentrestanter har ingen stemmeret.

 

§4. Den ordinære generalforsamling

 

4.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår

          fremlægges.

     4.  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller andre, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper. Forslagene

          skal beskrives kort sammen med generalforsamlingens indkaldelse.

     5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

     6.  Valg af statsautoriseret eller registreret revisor for 1 år

     7.  Eventuelt


4.2 Der udarbejdes referat af generalforsamlingen som underskrives af dirigenten.

 

§5. Ekstraordinær generalforsamling

 

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan med 4 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen og skal med samme

varsel indkaldes, hvis mindst en tredjedel af organisationens stemmeberettigede repræsentantskabs

medlemmer skriftligt forlanger det. Et sådant krav skal være ledsaget af den ønskede dagsorden.

 

§6. Kontingent

 

6.1 Kontingentet og betalingsvilkårene fastsættes af bestyrelsen.

 

§7. Organisationens opløsning

 

7.1 Bestemmelsen om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 4/5 af

de fremmødte stemmer for forslaget.

 

§8. Organisationens formue ved opløsning

 

8.1 Likvidationsprovenu ved opløsning skal tilfalde en anden forening med videre, som er hjemhørende

her i landet, eller i et andet EU/EØS-land og som har et almenvelgørende eller på anden måde

almennyttigt formål svarende til det i 1.4. nævnte.

 

§9. Bestyrelsen

 

9.1 Foreningens overordnede strategiske ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6-10

medlemmer, 6 vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan med henblik på at sikre, at bestyrelsen

har de til enhver tid nødvendige komplementære kompetencer, der modsvarer organisationens behov,

udpege indtil 4 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og

næstformand.

 

9.2 Medlemmerne til bestyrelsen udpeges således, idet bestyrelsen så vidt muligt bør have en

afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder:

 

9.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, idet der afgår 3 medlemmer i ulige år og 3

medlemmer i lige år. De af bestyrelsen udpegede medlemmer udpeges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, henholdsvis genudpeges, men kan højst være medlem af

bestyrelsen i en sammenhængende periode på 10 år. Bestyrelsesmedlemmer kan vælges henholdsvis

udpeges på ny, når de herefter har været ude af bestyrelsen i 2 år.

 

§10. Bestyrelsens virke

 

10.1 Bestyrelsen har ansvaret for, at organisationen ledes i overensstemmelse med organisationens

formålsbestemmelse og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

10.2 Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens nærmere beslutning. Et bestyrelsesmedlem,

direktionen og revisor kan anmode om, at der indkaldes til bestyrelsesmøde.

 

10.3 Endvidere kan bestyrelsen nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene er

ansvarlige overfor bestyrelsen.

 

10.4 Det tilstræbes at afholde 4 ordinære bestyrelsesmøder om året.

 

§11. Bestyrelsens beslutninger

 

11.1 Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder elektronisk. Beslutninger kan også træffes på skriftligt

grundlag (e-mail) eller telefonmøder efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Ved stemmelighed er

formandens stemme afgørende. I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende i

formandens sted.

 

§12. Daglig ledelse

 

12.1 Til støtte for organisationens arbejde ansætter bestyrelsen en direktion. Direktionen ansætter det

øvrige personale, i overensstemmelse med det af bestyrelsen godkendte budget.

 

12.2 Direktionens arbejdsopgaver og bemyndigelse fastlægges i en funktions- og stillingsbeskrivelse, der

løbende opdateres.

 

§13. Tegning af organisationen

 

13.1 Foreningen tegnes af formand eller næstformand i forening med direktionen eller 2

bestyrelsesmedlemmer eller af hele bestyrelsen.

 

 

§14. Regnskabsår

 

14.1 Organisationens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Regnskabets revideres af en

Statsautoriseret eller registreret revisor.

 

§15. Eksklusion af medlemmer

 

15.1 Et medlem der er i kontingentrestance slettes af medlemslisten. Genindmeldelse kan finde sted ved

betaling af restancen.

 

15.2 Et medlem kan ekskluderes af organisationen, hvis vedkommende handler imod dennes formål og

retningslinjer på en sådan måde, at det kan skade tilliden til organisationen.

 

15.3 Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen og meddeles skriftligt til medlemmet.

 

15.4 Et medlem, der er ekskluderet af sidstnævnte årsag, har ret til at tale sin sag på førstkommende

generalforsamling, dog uden stemmeret.

 

§16. Æresmedlemmer

 

16.1 Til æresmedlem kan bestyrelsen med generalforsamlingens godkendelse udnævne sådanne personer,

der har gjort sig særlig fortjent af MentalVoice. Generalforsamlingens behandling består kun i afstemning for

og imod.

 

16.2 Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingerne. De påtager sig ingen forpligtelser ved

udnævnelsen, som er ensbetydende med livsvarigt gratis medlemskab og fri adgang til alle arrangementer.